The Rocky Mountaineer's Reunion - Sweden.
September 2005 - 10 Years Anniversary

Last Updated October 12, 2008.

You are number

<% 'denna räknare började 070715 med träffarna 1013. 'Dimensionera alla variabler Dim filObject 'File-objekt Dim fsoObject 'FileSystemObject-objekt Dim lngBesokare 'Innehåller antalet besökare Dim SkrivBildsiffror 'Slingräknare för att med bilder visa antal besökare Dim tsObject 'TextStream-objekt 'Skapa en FileSystemObject-variabel Set fsoObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Initiera filobjektet med sökväg och namn på textfilen som skall öppnas Set filObject = fsoObject.GetFile(Server.MapPath("\counters\counter_reunionswe2005.txt")) 'Öppna textfilen Set tsObject = filObject.OpenAsTextStream 'Läs in besöksantal från textfilen lngBesokare = CLng(tsObject.ReadAll) 'Öka besöksantalet med 1 lngBesokare = lngBesokare + 1 'Skriv över den gamla textfilen med en ny Set tsObject = fsoObject.CreateTextFile(Server.MapPath("\counters\counter_reunionswe2005.txt"), true) 'Skriv nya antalet till textfilen tsObject.Write CStr(lngBesokare) 'Töm serverobjekten Set fsoObject = Nothing Set tsObject = Nothing Set filObject = Nothing 'Visa besöksräknaren som text Response.Write(lngBesokare) %>

visiting this site since September 18, 2005.

Page  1  2  3  4 


Group Photo at Fjärås Bräcka.Page  1  2  3  4 

Last Updated October 12, 2008 - 10:40 CET.